Program Ijazah Sarjana

Jabatan Pengurusan Akademik telah memaklumkan saya senarai matapelajaran yang saya akan pelajari. Berikut adalah matapelajaran sepanjang enam (6) semester tersebut.

SEMESTER 1
Al-Maqasid Wa Al-Hikam Al-Tasyri'iyyah
Al-Nazariyyat Al-Fiqhiyyah
Qawa'id Al-Istinbat Wa Al-Tarjih

SEMESTER 2
Mabahith Al-Ta'lil Wa Al-Qiyas
Al-Ijtihadat Al-Fiqhiyyah Al-Mu'asirah
Research Methodology

SEMESTER 3
Strategic Management
Accounting for Managers
Kertas Projek / Kajian Kes

SEMESTER 4
Al-Qanun Al-Dusturi Al-Islami
Elektif Syariah

SEMESTER 5
Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'asirah
Financial Management

SEMESTER 6
Elektif Syariah
Elektif Pengurusan

Elective Major Syariah (Choose any 2 subjects – 6 Credit Hours)

1 Sistem Pentadbiran Islam di Asia Tenggara 3
2 Nizam Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah Al-Shari'yyah 3
3 Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah 3
4 Nizam Idariyyat Al-Qawanin Waal-Qada' Al-Islami 3
5 Al-Siyasah Al-Maliyyah 3


Elective Major Management (Choose any 1 subject – 3 Credit Hours)

1 Human Resource Management 3
2 E-Government 3
3 Marketing Management 3
4 Organizational Behavior 3

Tambahan :

Untuk pengajian di peringkat Doktor Falsafah nanti, saya beriltizam untuk mengkaji bidang Psikologi Pentadbiran. Amin...

Comments

Popular posts from this blog

SAMBUNG BELAJAR KE MESIR

HALA TUJU SELEPAS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

Mahasiswa Perlukan Pemikiran Kelas Pertama – Wan Abdul Halim